1
ctrl + u

删除从开头到光标处的文本

1
ctrl + k

删除光标到结尾处的文本

1
ctrl + a

光标移动到命令行头

1
ctrl + e

光标移动到命令行尾

1
alt + f

向前移动一个单词

1
ctrl + w

删除一个单词